Enter your keyword

Blog

Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh

Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Học viện Phụ nữ Việt Nam Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính qui Học viện Phụ nữ Việt Nam được qui định tại Quyết định 363/QĐ-HPNVN ngày 14 tháng 10 năm 2015 về việc Ban hành bộ chuẩn đầu ra các ngành […]