Enter your keyword

Giới thiệu

Giới thiệu

Qui định về trình độ tiếng Anh theo số tín chỉ tích lũy

03/08/2019

Qui định về trình độ tiếng Anh theo số tín chỉ tích lũy

Sinh viên cần đạt trình độ tiếng Anh theo số tín chỉ tích lũy như ở bảng dưới đây nhằm đủ điều kiện ...

Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh

03/08/2019

Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Học viện Phụ nữ Việt Nam Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ ...

English Discoveries – Giải pháp tiếng Anh trực tuyến hàng đầu

03/08/2019

English Discoveries – Giải pháp tiếng Anh trực tuyến hàng đầu

ENGLISH DISCOVERIES (ED) là một chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến do Edusoft, công ty thuộc quyền sở hữu của ...

Chương trình đào tạo

03/08/2019

Chương trình đào tạo

Học viện Phụ nữ Việt Nam ủy quyền cho CETCAW hợp tác với IIG để triển khai chương trình đào tạo theo định ...

Sơ đồ chỉ dẫn

Đang cập nhật…

Đối tác IIG Việt Nam

30/07/2019

Đối tác IIG Việt Nam

Đang cập nhật…