Enter your keyword

Tin tứcTin tứcTin tức

Chức năng của CETCAW

CETCAW là tên viết tắt của Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ, đơn vị trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập từ năm 2009. Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động tổ chức các dịch vụ đào tạo, tư vấn, nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ, tháng 5/2019, theo Quyết định số 265/QĐ-HVPNVN, CETCAW được Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên từ khóa 7 của Học viện và tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ TOEIC nội bộ cho sinh viên toàn Học viện.

Các nhiệm vụ cụ thể của CETCAW bao gồm:

  • Tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh cơ bản cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam và những đối tượng khác (nếu có nhu cầu);
  • Tổ chức thi, đánh giá đầu vào và đầu ra cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam;
  • Cung cấp Kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh vào đầu mỗi học kỳ cho phòng TCHC để có kế hoạch sắp xếp phòng học phù hợp.
  • Thực hiện thủ tục xác nhận tính hợp lệ của chứng chỉ đối với các bằng/chứng chỉ quốc tế và quốc gia do sinh viên nộp về
  • Gửi kết quả các kỳ thi đầu vào, kết quả thi mỗi khóa, kết quả thi đầu ra cho phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn, phòng CTSV để nắm được trình độ của sinh viên
  • Vào tuần thứ 10 của học kỳ 2 mỗi năm học, gửi kết quả học tập của sinh viên cho phòng Đào tạo để làm căn cứ xét khối lượng tín chỉ sinh viên được đăng ký trong năm học tiếp theo.
  • Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về lộ trình và điểm học tiếng Anh của sinh viên theo nhu cầu của các Khoa/Phòng.
  • Phối hợp với các tổ chức đào tạo, khảo thí ngoại ngữ quốc tế tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cho sinh viên.
  • Thực hiện việc báo cáo tổng quan các khóa và thực trạng học của sinh viên với Giám đốc Học viện mỗi học kỳ/ 1 lần

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.