Enter your keyword

Tin tức

Tổng quan các khóa học tiếng Anh cho sinh viên

Tổng quan các khóa học tiếng Anh cho sinh viên

Hoạt động đào tạo tiếng Anh theo định hướng TOEIC triển khai tại Học viện được chia thành nhiều khóa học (từ Course 1 đến Course 4 plus) với các mục tiêu đầu ra khác nhau, đào tạo toàn diện cho sinh viên từ trình độ cơ bản đến trung cấp với 4 kỹ năng.


(*): Thời lượng học các khóa có thể thay đổi tùy thuộc đánh giá khả năng học thực tế của sinh viên

Trong mỗi khóa học, tiến trình học tập của sinh viên được đánh giá như sau:

  • Đối với các sinh viên kết hợp học trực tuyến và học trên lớp: điểm chuyên cần (5%), kết quả học tập trực tuyến (10%), kiểm tra kết quả học trực tuyến trên giấy (10%), thi giữa khóa (25%) và thi kết thúc khóa (50%).
  • Đối với các sinh viên không tham gia học trực tuyến: điểm chuyên cần (10%), thi giữa khóa (30%) và thi kết thúc khóa (60%)

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.