Giới thiệu

CHỨC NĂNG CỦA CETCAW

Chức năng của CETCAW: Đào tạo bồi dưỡng về Khởi sự kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng mềm v.v.; đào tạo tiếng Anh cho sinh viên, quản lý trường mầm non Happyland, và thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn về việc làm, giới và bình đẳng giới.
women

3000

Lượt phụ nữ

student

2500

Sinh viên

preschool children

1200

Trẻ em mầm non

Danh mục khóa học

Các khóa học nổi bật

Cảm nhận của học viên

Học viên nói gì về chúng tôi